FAQ

Често задавани въпроси за инвестиционното проектиране

Какви документи са необходими за стартиране на инвестиционния проект?

Представлява извадка от действащия кадастрален регулационен план на населеното място или квартала с границите на поземления имот и посочена неговата площ. Скицата се издава от техническа служба или от гишетата за обслужване на населението в местната община и отнема до 15 дни в зависимост от вида на услугата. Таксите се определят от общините.

Необходими документи за издаването на скица:

-заявление по образец;
-копие от документ за собственост.

Представлява извадка от действащ подробен устройствен план, с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки.  Във визата са нанесени  са допустимите линии на застрояване и задължителните отстояния от съседните имоти, указани са техническите параметри на застрояване – допустими височини, плътност, интензивност , озеленяване и др. За издаване на виза за проектиране е необходимо имотът да представлява УПИ (урегулиран поземлен имот).  Ако имотът представлява поземлен имот (ПИ), то е необходимо да се предприемат  действия за урегулирането му.

Визата за проектиране е необходима за започване на проектирането и за получаване на изходни данни от експлоатационните дружества на електроразпределение, водоснабдяване, канализация и др.

Визата се издава от общинските администрации в срок до 15 дни в зависимост от вида на услугата.

Необходими документи за издаването на виза за проектиране:

-заявление по образец;
-копие от документ за собственост;
-скица на недвижимия имот;
-мотивирано предложение – изисква се от повечето общини, като можем да съдействаме за изготвянето му.

Скицата и визата имат срок на валидност след издаването – 6 месеца. За удължаването на този срок скицата и визата могат да бъдат заверени в съответната дирекция „кадастър” към общината. 

Необходимо е да се сключи предварителен договор за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа с регионалното ЕРП. Документът се нарича “Проучване на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа”. За изготвянето му е  необходимо да се  предостави информация за предполагаемата инсталирана мощност и типа на електрозахранването – монофазно или трифазно (консултирайте се с проектанта).

Електроразпределителното дружеството определя техническите параметри на бъдещото присъединяване: предоставяна мощност, категория по осигуреност на електроснабдяването, брой на фазите в мястото на присъединяването, точка на мерене на консумираната електроенергия.

Срокът за подписване на договора е до 30 работни дни. Таксите се определят от съответното ЕРП.  Необходими документи:
– заявление по образец;
– виза за проектиране или одобрен от съответната община Подробен устройствен план ( по чл.140 и чл. 150 от ЗУТ) и заповед, че е влязъл в сила;
– документ за собственост.

Регионалното ВИК дружество предоставя необходимите данни за присъединяване на новопроектираната сграда към съществуващите ВИК системи. Ако в населеното място няма изградена канализационна система, то е необходимо в изготвяния технически проект да залегне проектиране и изграждане на необходимите пречиствателни съоръжения за отходна вода.

Необходимото време за изготвяне на предварителния договор е 30 работни дни. Необходимите документи са издаването му са:
– заявление по образец;
– виза за проектиране с нанесен подземен кадастър (където има такъв);
– документ, удостоверяващ собствеността  или правата на владеене на имота.

Геодезическото заснемане служи за основа на проектирането на сградата. То се извършва на мястото на парцела и е необходима скица на имота. Измерват се границите, нанася се денивелацията на терена, съществуващи дървета и сгради. Измерването и отлагането му в дигитален вид отнема до две седмици. Можем да съдействаме за изготвянето му.

Геоложкият доклад описва геоложките и хидрогеоложките характеристики на терена. Отнема до три седмици. Можем да съдействаме за изготвянето му.


Съдържание на инвестиционния проект:

1. Геодезия (геодезична снимка, вертикална планировка, трасировъчен план)
2. Архитектура
3. Строителни конструкции и Технически контрол по част строителни конструкции
5. Електроинсталации
6. Водоснабдяване и канализация
7. Отопление и вентилация
8. Енергийна ефективност
9. Доклад за оценка на енергийната ефективност
10. Пожарна безопасност – за сгради с разгъната застроена площ над 200 кв.м. и над два етажа (в т.ч. подземните етажи)

 1.  Озеленяване
 2. Автоматизация – “смарт” системи
 3. Охранителна система, видеонаблюдение, управление на засенчване и др.
 4. ПУОСО – План за управление на строителните отпадъци. Изготвя се от строителя по искане на Общината – можем да съдействаме за изготването му.
 5. ПБЗ – План за безопасност и здраве. Изготвя се от строителя по искане на Общината – можем да съдействаме за изготването му.

Одобряване  на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж

Техническите или работните инвестиционни проекти по всички части се съгласуват и одобряват от Главния архитект на общината и са основание за издаване на разрешение за строеж.

Срокът за изпълнение на услугата е 30 дни за разглеждане от Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) или 14 дни с доклад за оценка на съответствието.

Всички части на одобрените инвестиционни проекти се подпечатват с печата на общинската администрация. В случай, че в едногодишен срок от одобряването на инвестиционните проекти, възложителят не направи искане за получаване на разрешение за строеж, проектът губи правно действие.

 1. Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект (по образец);
 2. Документ за собственост;
 3. Удостоверение за наследници (при необходимост);
 4. Виза за проектиране;
 5. Три копия от инвестиционния проект, в обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти;
 6. Решение за оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда;
 7. Оценка за съответствие със съществуващите изисквания към строежите, изготвена от съответното лице или решение на съответния експертен съвет в случаите, когато такава оценка не е изготвена, липсва положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите по I-ва и II-ра категория и не са сключени предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на тяхната инфраструктура
 8. Нотариално заверено пълномощно (когато документите се подават от пълномощник);
 9. Документ за платена такса.

Инвестиционният проект подлежи на съгласуване и одобряване от Главния архитект на Общината.

Срокът за изпълнение на услугата започва да тече от внасянето на документацията и е 14-дневен – в случаите, когато има изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, и едномесечен – при изготвяне на оценка по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ.

Съгласуването на инвестиционните проекти се състои в проверка на съответствието им с предвижданията на подробния устройствен план и правилата и нормите за застрояване.

Оценката за съответствие се извършва:

 1. с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация;
 2. като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма – консултант, несвързана с проектанта – за обекти от първа и втора категория задължително, а за обекти от по-ниска категория – по желание на възложителя;
 3. като съгласуване на част “Конструктивна” от лице с пълна проектантска правоспособност, различно от автора на проекта – за обекти от трета до пета категория;

4. като служебно съгласуване на проектните части от експертите на общинската администрация – за обекти, които не са внасяни в експертен съвет и не са придружени от доклад на консултант.

 

Съгласуването и одобряването се извършват, като всички части на проекта се подпечатват с печата на общинската администрация, органът отбелязва името и длъжността си и полага подпис. Одобрените проекти, като неразделна част от издадените въз основа на тях разрешения за строеж, се съхраняват безсрочно, в техническия архив на общината (чл. 5, ал. 5 от ЗУТ).

Отказ да се одобри инвестиционен проект се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните мотиви за това. Възложителят се уведомява писмено по реда на Административнопроцесуалния кодекс за отказа да се одобри инвестиционен проект. Отказът може да бъде обжалван пред органа по чл. 216, ал. 2 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението за издаването му.

 

В разрешението за строеж се вписват всички фактически и правни основания за издаването му, условията, свързани с изпълнението на строежа, включително оползотворяването на хумусния земен слой и премахването на сградите без режим на застрояване или запазването им за определен срок до завършването на строежа.

Издава се от главния архитект на общината, а за градовете с районно деление – по решение на общинския съвет – от главния архитект на района. Издава се на възложителя възоснова на одобрен проект във фаза технически или работен проект. Ако в едногодишен срок от одобряването на инвестиционните проекти, възложителят не направи искане за получаване на разрешение за строеж, проектът губи правно действие.

При промяна на инвестиционните намерения след издаването на разрешение за строеж се допускат само несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект.

Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от неговото издаване не е започнало строителството или когато в продължение на 5 години от издаването му не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите. Това се установява писмено от органа, който го е издал.

Строежите, за които разрешението за строеж е загубило действието си, могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж. Когато разрешението за строеж не бъде презаверено в едногодишен срок, одобреният проект губи правно действие.